bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Statut MOSiR

 Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr VII/230/2011r.
Rady Miasta Tarnobrzeg
z dnia 27 października 2011r.

STATUT
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera
w Tarnobrzegu”
/po zmianie/

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera zwany dalej MOSiR działa na podstawie przepisów prawa , a w szczególności:

 • przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 • przepisów ustawy o finansach publicznych
 • przepisów ustawy o rachunkowości,
 • przepisów ustawy o gospodarce komunalnej,
 • przepisów ustawy o sporcie,
 • niniejszego statutu.

§ 2

MOSiR jest jednostką organizacyjną gminy Miasta Tarnobrzeg prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 3

Nadzór oraz kontrolę nad działalnością MOSiR sprawuje Prezydent Miasta Tarnobrzeg.

§ 4

 1. MOSiR działa na terenie Miasta Tarnobrzega, może również prowadzić działalność w kraju i za granicą.
 2. Siedzibą MOSiR jest Miasto Tarnobrzeg.
 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu:

  „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu
  al. Niepodległości 2
  39-400 Tarnobrzeg”

II. CELE I ZADANIA

§ 5

Celem działania MOSiR jest realizacja zadań własnych miasta Tarnobrzeg z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi a także urządzeniami sportowymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Tarnobrzeg.

§ 6

Do podstawowych zadań MOSiR należy:

 1. Zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno- sportowymi.
 2. Inicjowanie , organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej.
 3. Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych.
 4. Udzielanie pomocy innym podmiotom w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki.
 5. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Tarnobrzega.
 7. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności udostępnianie obiektów i urządzeń MOSiR na potrzeby placówek oświatowych, klubów sportowych , zakładów pracy, zorganizowanym grupom i osobom fizycznym na zasadach określonych przez Prezydenta Miasta.
 8. Wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo –rekreacyjnym. MOSiR może również prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług komunalnych, wynajmu sprzętu, transportowych, gastronomicznych.
 9. Opracowywanie projektów potrzeb w zakresie inwestycji i remontów miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych, szkoleniowych, informacyjnych i organizacji wypoczynku.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 7

 1. MOSiR kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności.
 2. Dyrektora MOSiR zatrudnia Prezydent Miasta i wykonuje również uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora.

§ 8

 1. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania MOSiR określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora.
 2. Regulamin ten określa zakres działań , uprawnień i obowiązków komórek organizacyjnych MOSiR oraz kierujących ich pracą osób.

§ 9

Dyrektor MOSiR zawiera umowy o pracę ze wszystkimi pracownikami zatrudnionymi w jednostce budżetowej opierając się na obowiązujących w tym zakresie przepisach.

IV. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10

MOSiR jest jednostką budżetową Miasta Tarnobrzega która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów miasta.

§ 11

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową MOSiR ponosi Dyrektor i Główny Księgowy w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej MOSiR jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym jednostki budżetowej. MOSiR posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 13

Za zobowiązania MOSiR odpowiada Miasto Tarnobrzeg.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miasta Tarnobrzeg .Opublikował: Mateusz Połowniak
Publikacja dnia: 31.10.2017
Podpisał: Mateusz Połowniak
Dokument z dnia: 31.10.2017
Dokument oglądany razy: 6 384